I.    Postanowienia ogólne
1. Klub świadczy usługi rekreacyjno-sportowe w obiekcie przy ul. Jana Pawła II w Suwałkach (dalej: Klub).
2. Klub czynny jest od poniedziałku do niedzieli w godzinach 7.00-22.00. Klub zastrzega sobie prawo do zmian godzin otwarcia.
3. Korzystanie z usług i urządzeń dostępnych w Klubie oraz wykonywanie ćwiczeń odbywa się na własną odpowiedzialność Członka Klubu.
4. Klub nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Członków Klubu, o ile nie wynikają one z przyczyn leżących po stronie pracowników Klubu.
5. Klub zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do niektórych urządzeń i wyposażenia Klubu.
6. Wszelkie rzeczy wydawane do używania Członkom Klubu przez Klub pozostają własnością Klubu i podlegają zwrotowi. Nie dopuszcza się wynoszenia rzeczy stanowiących własność Klubu poza jego teren.
7. W przypadku zgubienia kluczyka do szafki, Członek Klubu zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 100 zł za zgubiony kluczyk.
8. Klub ma prawo odwołania lub zmiany terminu prowadzenia zajęć grupowych, po wcześniejszym powiadomieniu o tym Członków Klubu, poprzez zamieszczenie informacji na tablicy informacyjnej.
9. Zabrania się osobom nie będącym pracownikami Klubu dokonywania jakichkolwiek regulacji urządzeń technicznych takich jak klimatyzacja, sprzęt radiowo-telewizyjny itp.
10. Klub zastrzega sobie prawo do zamknięcia Klubu lub jego części z powodu prowadzonych prac remontowych lub modernizacyjnych, czy też z innego powodu związanego z działaniem Klubu. Członkowie Klubu powinni zostać poinformowani o terminach takich prac.
11. Członek Klubu zobowiązany jest do przestrzegania postanowień następujących Regulaminów obowiązujących w poszczególnych salach i obiektach w Klubie:1) sali ćwiczeń siłowych,
2) sali fitness, dostępnych w pomieszczeniach, których dotyczą oraz w recepcjach Klubu.
12. Ponadto Członek Klubu zobowiązany jest do:
1) stosowania się do zasad użytkowania poszczególnych pomieszczeń Klubu oraz znajdujących się w nich urządzeń;
2) odkładania sprzętu po każdym ćwiczeniu na przeznaczone do tego miejsce;
3) powstrzymywania się od działań mogących zakłócić korzystanie z usług Klubu przez innych Członków Klubu;
4) przestrzegania higieny osobistej pod rygorem niedopuszczenia do udziału w zajęciach ;
5) noszenia odpowiedniego ubioru i odpowiedniego obuwia sportowego, w pomieszczeniach przeznaczonych do wykonywania ćwiczeń;
6) używania ręczników podczas ćwiczeń, aby zapewnić utrzymanie urządzeń i wyposażenia Klubu w czystości;
7) spożywania posiłków i napojów, wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych;
8) niewnoszenia na teren Klubu szklanych lub otwartych pojemników lub naczyń z napojami;
9) przechowywania wnoszonych ze sobą rzeczy w szafkach udostępnianych Członkom Klubu, a rzeczy wartościowych szafkach  depozytowych znajdujących się przy recepcji Klubu; za pozostawione w szafkach, w szatniach lub poszczególnych pomieszczeniach Klubu, Klub nie ponosi odpowiedzialności. Członek Klubu powinien zwolnić szafkę przed wyjściem z Klubu; niezwolnione szafki, po zamknięciu Klubu mogą zostać komisyjnie otwarte i opróżnione;
10) przychodzenia na zajęcia grupowe punktualnie; ze względów bezpieczeństwa nie jest dopuszczalne wchodzenie na salę ćwiczeń po rozpoczęciu zajęć;
11) zakończenia treningu najpóźniej 15 minut przed zamknięciem Klubu, oraz jego opuszczenie najpóźniej 15 minut przed godziną jego zamknięcia.
12) podporządkowania się zarządzeniom wydawanym przez osoby zarządzające Klubem oraz poleceniom instruktora/trenera;
13. Na terenie Klubu zabrania się spożywania napojów alkoholowych oraz innych środków odurzających, palenia tytoniu oraz używania substancji psychotropowych; osoby pozostające pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków odurzających lub środków psychotropowych nie zostaną wpuszczone na teren Klubu, lub zostaną z niego usunięte.
II. Członkostwo

1. Aby zostać Członkiem Klubu, należy wypełnić Deklarację Zgłoszeniową Członka .
2. Członkami Klubu mogą zostać osoby pełnoletnie. Osoby, które ukończyły 16 rok życia, a nie są  pełnoletnie, mogą zostać Członkami Klubu za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, wyrażoną poprzez złożenie odrębnego pisma z własnoręcznymi podpisami rodziców lub opiekunów prawnych, które zostanie dołączone do Deklaracji Członkowskiej.
3. Członkostwo jest imienne i nie może być przekazane osobom trzecim.
4. Każdy Członek Klubu na prośbę personelu recepcji i/lub menedżera/koordynatora klubu jest zobowiązany do okazania aktualnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem w celu weryfikacji zgodności danych.
6. Członek Klubu jest zobowiązany do umożliwienia wykonania zdjęcia kamerą podłączoną do systemu informatycznego sieci Fit Asystent w celu ułatwienia weryfikacji przynależności imiennej karty klubowej do danej osoby. W przypadku niewyrażenia zgody na wykonanie zdjęcia Członek Klubu będzie zobowiązany do każdorazowego udostępniania dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

III. Postanowienia końcowe

1. Członek Klubu oświadcza, że wszelkie dane osobowe, podał dobrowolnie i wyraża zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z treścią ustawy z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (t.j. Dz. U. z 2002, Nr. 101 poz. 926 z późn. zm.) do celów statystycznych i marketingowych Kuźnia S.C.. lub jego Podwykonawców. Za działania Podwykonawców Klub odpowiada jak za działania własne.
2. Członek Klubu oświadcza, że zapoznał się z Ogólnymi warunkami świadczenia usług Klubu, oraz że wszystkie złożone przez niego dane są prawdziwe i ma świadomość odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych oraz za poświadczenie nieprawdy.
3. W sprawach nieuregulowanych mają odpowiednio zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. W celu uniknięcia wątpliwości, Członek Klubu i Klub ustalają, iż jeżeli którakolwiek część niniejszych Ogólnych warunków świadczenia usług Klubu, zostanie uznana za nieważną lub w inny sposób nieskuteczną w świetle postanowień prawa, pozostała część postanowień pozostaje w mocy. W zakresie postanowień nieważnych lub nieskutecznych strony podejmą negocjacje w dobrej wierze w celu opracowania nowych postanowień, które będą ważne i wykonalne i które będą odzwierciedlały intencje stron zawarte w nieważnych lub nieskutecznych postanowieniach.
5. W przypadku powstania sporu pomiędzy Członkiem Klubu i Klubem strony będą dążyły do polubownego rozstrzygnięcia sporu (nie oznacza to jednak zapisu na sąd polubowny). W przypadku braku możliwości rozwiązania sporu w sposób polubowny, zaistniałe spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Kuźnia S.C.
6. Podpisanie niniejszych Ogólnych warunków świadczenia usług potwierdza, że Członek Klubu zapoznał się z nimi, akceptuje wszystkie warunki i postanowienia  oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
7. Uwagi dotyczące pracy Klubu mogą być składane w formie pisemnej w recepcji Klubu.
8. Kuźnia S.C zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszych warunkach.
9. Zmiany w danych rejestracyjnych i adresowych Kuźnia S.C. nie wpływają na ważność niniejszych warunków.

Regulamin sali fitness/zajęć grupowych:

1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady korzystania z sali fitness oraz zasady uczestnictwa w zajęciach grupowych.
2. Każdy uczestnik zajęć grupowych zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego Regulaminu.
3. Na zajęcia grupowe należy przychodzić punktualnie. Instruktor ma prawo odmówić udziału w zajęciach osobom spóźnionym.
4. Wejście na salę fitness dozwolone jest wyłącznie po wcześniejszej zmianie obuwia (na terenie Klubu) na czyste obuwie sportowe, odpowiednie do rodzaju zajęć (ćwiczenie w klapkach, baletkach, sandałach, itp. nie jest dozwolone).
5. Na zajęciach może ćwiczyć maksymalnie (określona w planie zajęć ilość osób)
6. Przybory do ćwiczeń (maty, ciężarki, piłki etc.) uczestnik zajęć po zakończonym ćwiczeniu zobowiązany jest do odłożenia w specjalnie wyznaczone na nie miejsce.
7. Przebywanie w sali fitness i korzystanie ze sprzętu do ćwiczeń dozwolone jest wyłącznie w obecności instruktora/trenera lub za zgodą menadżera klubu.
8. Osoby uczestniczące w zajęciach grupowych zobowiązane są do:
a)  poinformowania instruktora przed rozpoczęciem zajęć o ewentualnych chorobach lub dolegliwościach zdrowotnych;
b) bezwzględnego stosowania się do poleceń wydawanych przez instruktora podczas zajęć, a także do niezakłócania ich przebiegu
c) używania ręcznika w trakcie wykonywanych ćwiczeń na macie
d) odkładania przyborów do ćwiczeń w wyznaczone miejsca
e) przestrzegania zakazu używania telefonów komórkowych podczas zajęć
f) wnoszenia napojów w pojemnikach plastikowych, zamykanych
9. Instruktor nie odpowiada za szkody i ewentualne urazy wynikające
z niedostosowania się uczestników zajęć do jego poleceń.

Regulamin sali ćwiczeń
1) Sala ćwiczeń siłowych w klubie jest otwarta w godzinach:
Pn – So 08.00 – 22.00 Ndz. 15.00 – 22.00
2) Przebywanie na siłowni dozwolone jest tylko w godzinach jej otwarcia
3) Z zajęć na siłowni mogą korzystać członkowie Klubu i osoby, które wykupiły jednorazowe wejście.
4) Zajęcia grupowe jak i indywidualne mogą prowadzić tylko trenerzy zatrudnieni w Klubie.
5) Pierwsze zajęcia na siłowni powinny odbyć się po konsultacji z trenerem Klubu.
6) Na siłowni obowiązuje strój sportowy oraz zmienione w szatni pełne obuwie sportowe.
7) Urządzenia oraz przybory na siłowni muszą być używane zgodnie z ich przeznaczeniem.
8) Za zaginione lub pozostawione na siłowni rzeczy Klub nie odpowiada.
9) Po skończonym ćwiczeniu na urządzeniu ćwiczący powinien odłożyć sprzęt na wyznaczone do tego miejsce. Użytkowane urządzenie kardio należy zdezynfekować zgodnie z zaleceniami.
10) Nieszczęśliwe wypadki należy natychmiast zgłosić trenerowi.
11) Zakazuje się wykonywania ćwiczeń z wolnymi obciążeniami bez asekuracji. Ćwiczący powinien zapewnić sobie co najmniej jedną osobę do asekuracji.
12) Ćwiczący nie może zajmować jednego urządzenia dłużej niż wymaga tego czas do wykonania jednej serii. Po tym czasie Klient ma obowiązek udostępnić urządzenie innym ćwiczącym.
13) Telewizory oraz sprzęt muzyczny mogą obsługiwać tylko pracownicy Klubu.
14) Za szkody powstałe na siłowni z winy Klienta, odpowiada ten klient.
15) O przypadku uszkodzenia sprzętu należy powiadomić trenera.
16) Na siłowni obowiązuje zachowanie porządku, czystości i spokoju. Osoby ćwiczące zobowiązane
są do przestrzegania norm odpowiedniego zachowania.
W wypadku zachowania na siłowni zagrażającego bezpieczeństwu innych uczestników ćwiczeń można być ukaranym niedopuszczeniem do ćwiczeń w Klubu.
17) Klienci proszeni są o stosowanie się do powszechnie uznawanych zasad higieny osobistej.
Trener ma prawo zwrócić uwagę klientowi w tej delikatnej kwestii.

18) Na siłowni jest niedopuszczalne:

– przebywanie dzieci do lat 14 bez opieki opiekunów,
– przebywanie osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu i innych środków odurzających,
– wnoszenie opakowań szklanych,
– wnoszenie jedzenia,
– przebywania, ćwiczenia boso, w klapkach lub sandałach,
– wykonywania ćwiczeń siedząc lub leżąc, na urządzeniach z oparciem bez ręcznika,
– spożywanie alkoholu, palenie tytoniu,
– stwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu pozostałych osób ćwiczących,
– prowadzenia treningów indywidualnych nie będąc pracownikiem Klubu.

19) Osoby z dolegliwościami zdrowotnymi mogą uczestniczyć w zajęciach jedynie po konsultacji z lekarzem i instruktorem.
20) Wszystkie osoby trenujące powinny poddawać się badaniom lekarskim co najmniej raz na 6 miesięcy.
21) Kobiety w ciąży mogą ćwiczyć tylko po okazaniu zaświadczenia potwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia wysiłku fizycznego. Dokument ten powinien być wystawiony przez lekarza prowadzącego (ginekologa).
22) Trener sprawuje nadzór nad przestrzeganiem niniejszych zasad oraz regulaminu Klubu. Wszystkie osoby przebywające na terenie siłowni zobowiązane są do podporządkowania się jego poleceniom.
23) Korzystający z sali ćwiczeń zobowiązani są do zapoznania się i bezwzględnego przestrzegania zasad oraz regulaminu Klubu.
24) Naruszenie niniejszych zasad może skutkować sankcjami przewidzianymi w regulaminie Klubu.